Styrelse och verkställande direktör

Styrelseledamot, verkställande direktör
Nils Hilbard

Styrelseledamot, ordförande
Margareta Sahlberg Carlsson

Övriga styrelseledamöter
Pia Walldén, Jonas Svärling och Nina Korfu-Pedersen

Styrelsens och verkställande direktörens anseende, erfarenheter och uppdrag
Styrelseledamöterna har mångårig yrkeserfarenhet från skilda områden som är relevanta för Diners Club. Således finns i styrelsen gedigen kunskap och erfarenhet inom bl a betallösningar, finansiering, försäkring, riskkontroll, redovisning och regelefterlevnad, Styrelsen möter även behovet av kunnande och insikt om villkoren och förutsättningarna på de olika geografiska marknader där Diners Club verkar. Alla stämmovalda ledamöter har erfarenhet från exekutiva befattningar.

Ägaren SEB Kort Bank AB bedömer hur väl den nuvarande styrelsens sammansättning svarar mot de krav som ställs idag och kommer att ställas i framtiden. I det sammanhanget övervägs också styrelsens storlek och sammansättning ur ett mångfaldsperspektiv. De enskilda styrelseledamöternas förutsättningar att ägna uppdraget det engagemang, den omsorg och den tid som krävs bedöms. Styrelseledamöternas förmåga att var för sig bidra i styrelsearbetet är naturligtvis viktig, men styrelsens samlade kompetens och förutsättningar att samarbeta är också avgörande och föremål för bedömning.

Sedan den 2 augusti 2014 finns begränsningar för hur många uppdrag en styrelseledamot i ett finansiellt institut får inneha. Diners Clubs styrelseledamöters uppdrag följer de nya reglerna.

Styrelsen tillsätter respektive entledigar den verkställande direktören i Diners Club.

Styrelsen har uppdragit åt verkställande direktören att dels planera och genomföra utbildningsaktiviteter för nya ledamöter (särskild introduktionsutbildning), dels under en flerårsperiod på rullande basis göra särskilda genomgångar i styrelsen av bl a olika affärsområden och risker.

Om Diners Club Nordic AB